best drag and drop web site development software download

ÖRÖK GYERMEK Alapítvány

Alapítva 2016

Örök Gyermek Alapítvány
Alapító Okirata
Változásokkal egységes szerkezetben
2016.07.11.ALAPÍTÓ OKIRAT


I. Általános rendelkezések
1. Az Alapítvány elnevezése: Örök Gyermek Alapítvány
2. Az Alapítvány székhelye: 1202 Budapest, Beszterce utca 9.
3. Az Alapítvány alapítója: György Anikó
Születési név: György Anikó Anyja neve: Majoros Mária
Lakóhelye: 1202 Budapest, Beszterce u. 14.
Személyi ig.száma: 179719TA
Születési hely.idő: Budapest, 1983.06.10.
4. Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
5. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet, helyi, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.
Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét.
Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról az alapító akkor hozhat döntést, ha az alapító okiratban meghatározott vagyon juttatását teljesítette.
Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél veszélyeztetésével.
6. Csatlakozás az Alapítványhoz:
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt vagyonrendeléssel vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is, és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, annak elfogadásáról az Alapítvány kuratóriuma a kérelem beérkezését követő ülésén szótöbbséggel („Kuratórium") dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy magánszemélyről rendelkezésre álló információkat és — célhoz kötött felajánlások esetén — a megjelölt célt mérlegeli. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat.

II. Az Alapítvány céljai és tevékenységei, feladatai
1. Az Alapítvány célja:
a) Értelmi fogyatékos - a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és környezeti hatások eredőjeképpen kialakult, az általános értelmi képesség az adott népesség átlagától az első évektől kezdve számottevően elmaradt, az Önálló életvezetés jelentősen akadályozott személyek - nagykorú állampolgárok harmonikus, kiegyensúlyozott személyiség fejlesztése, meglévő képességük továbbfejlesztése, teljes testi, és lelki jólétük fenntartása,
b) Az értelmi fogyatékos személyek önismeret fejlődésének elősegítése viselkedési szabályok elsajátításával, a jól működő funkciók továbbfejlesztése individualizált programok alkalmazásával,
c) Személyes élmények biztosítása, az egyéni érdeklődésen alapuló szabadidős tevékenység lehetőségeinek megismertetése, az azokban való részvétel feltételeinek a kialakítása,
d) Gyakorlati tevékenységekben az együttműködésre alapozott segítés és segítéshatásainak megtapasztaltatása, testi fejlettségnek, és adottságnak megfelelő egészségtudatos táplálkozás megismertetése, az önkorlátozás gyakorlásával,
e) Testi fejlettségnek, és adottságnak megfelelő egészségtudatos táplálkozás megismertetése, az önkorlátozás gyakorlásával.
2. Az Alapítvány feladatai:
Az alábbiakban rögzített feladatok megvalósítása, és gyakorlása során az értelmi fogyatékos személyek együttműködő és alkalmazkodó képességének fejlesztése, egymás segítése pozitív érzésének, hatásának megtapasztaltatása valósulhat meg.
a) Az Alapítvány gyógypedagógus bevonásával egyénenkénti és csoportos foglakoztatások
keretében írásbeli és szóbeli feladatokat ad szellemi képességek szinten tartása és lehetőség szerinti fejlesztése érdekében.
Terápiás — gyógytorna, mozgásterápia — foglalkozások szervezése szakképzett gyógytornász, masszőr bevonásával.
b) Az Alapítvány színházi, múzeumi programokat és kirándulásokat szervez.
c) Az Alapítvány az értelmi fogyatékos — középsúlyos — embereket ellátja megfelelő vitaminokkal
és ásványi anyagokkal annak érdekében, hogy helyes táplálkozáshoz szoktassa őket, tanácsadással látja el őket.
d)A higiénia alapvető ismeretével történő megismertetés és ahhoz való szoktatás gyakorlati példák útján.
3. Az alapítvány céljainak elérése érdekében adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges
intézményeket, promóciós és reklám tevékenység végez.


Az Alapítvány vagyona
1. Az Alapítvány célja teljesítésére rendelt vagyona a nyilvántartásba vételig 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint, amely összeget az Alapító bocsát az Alapítvány rendelkezésére oly módon, hogy azt pénzintézetnél elkülönített bankszámlán helyezi el, és annak tényét az Alapítvány nyilvántartásba vétele iránt eljáró Fővárosi Törvényszéknél igazolja.
Az Alapító az alapításra irányuló jognyilatkozatát az Alapítvány nyilvántartásba való jogerős bejegyzéséig vonhatja vissza, ezt követően az Alapító az Alapítványnak juttatott vagyont nem követelheti vissza, az ilyen visszavonó nyilatkozat semmis.

2. Az Alapítvány közvetlenül az alapítványi célok megvalósulása érdekében — azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet is folytat, és vagyonát más forrásból, valamint a csatlakozás során felajánlott vagyonrendelés elfogadásával is gyarapíthatja.
Az Alapítvány újabb Alapítványt nem létesíthet, Alapítványhoz nem csatlakozhat, vagyont sem nyújthat más Alapítványnak.
Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.
3. Az Alapítvány vagyona a jelen Alapító Okiratban rögzített céljai megvalósításának finanszírozására és az
Alapítvány működési költségeinek fedezésére használható fel.
4. Az Alapítvány vagyonának felhasználása és az ami való rendelkezés joga a Kuratóriumot illeti meg,
amely azt kamatozó banki letétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.
5. Az Alapítvány Kuratóriuma jogosult az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében adománygyűjtéseket
szervezni, de az Alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni.
Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
6. Az Alapítvány a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Alapítvány alapítói, tagjai — a vagyoni
hozzájárulásának megfizetésén túl — a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.


III. Az Alapítvány vagyonának felhasználása


1. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyona, valamint annak hozadékai és a
céltámogatások használhatók fel. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli.
2. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának az alapítványi célok megvalósítására irányuló hasznosítására
vonatkozó javaslatokat, kezdeményezéseket összegyűjti, és a jelen Alapító Okiratban rögzített célok szellemében összegszerűen is dönt a támogatások felhasználásáról. A támogatások odaítélése kérelem vagy a kuratóriumi tagok által előterjesztett javaslat alapján történik.


IV. Az Alapítvány működése


1. Az Alapítvány döntéshozó és képviseleti ügyvezető szerve a testületi jellegű négy fős Kuratórium. A
Kuratórium határozatlan időre jön létre. A Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, a Kuratórium elnökének a kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről és visszahívásáról, az Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról az Alapító dönt. A kuratóriumi tagság az alapító általi kijelölés elfogadásával jön létre.
A Kuratórium valamennyi tagja természetes személy. A Kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői.
A Kuratórium négy tagból áll. A Kuratórium tagjai:

A kuratórium elnöke:
Név: György Gabriella
lakóhelye: 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 49/A. fszt. 2.
anyja neve: Csortos Ibolya Gyöngyi
Név: Vízkert Beatrix Katalin
lakóhelye:1034 Budapest, 1976.10.19.
anyja neve: Bukva Eszter
Név: Thűr Krisztina
lakóhelye: 1182 Budapest, Királyhágó u. 75. 2. em. 31.
anyja neve: Móricz Éva
Név: Nagyné Gellért Mónika Andrea
lakóhelye: 1193 Budapest, Komjáti u. 18/a.
anyja neve: Szigeti Emma
A vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól eltiltottak. Akit valamely foglakozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az Alapítvány kedvezményezettje és közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja. Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban. Nem lehet vezető tisztségviselő akit a közügyektől eltiltottak.


2. A kuratóriumi elnöki tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
a) a kuratóriumi tagságról való lemondással;
b) visszahívással, ha a kuratóriumi tag tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti;
c) a tag halálával,
d) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
e) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
3. A Kuratórium határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy fi aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
4. A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, ezen tevékenységükkel összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítésére azonban jogosultak.
5. A Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nyilvános ülésein gyakorolja. A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább kétszer ülésezik.
Az ülést a napirend megjelölésével a Kuratórium elnöke hívja össze. A kuratóriumi ülések írásbeli meghívóját legalább 8 nappal az ülés előtt kell igazolható módon kézbesíteni a kuratóriumi tagok részére. A meghívónak — amelyet az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán ki kell függeszteni tartalmaznia kell az Alapítvány nevét, és székhelyét, az ülés helyét, idejét, a napirendre vonatkozó javaslatot. A meghívóhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pontok írásbeli előterjesztését.A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A meghívó kézbesítésétől számított két napon belül a kuratóriumi tagok a kuratórium elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a kuratórium elnöke jogosult dönteni két napon belül. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb két napon belül igazolható módon közli a kuratóriumi tagokkal.
Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívni harminc napon belül egy kuratóriumi tag írásbeli, a célt és az okot megjelölő kérésére.
6. A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele jelen van. A
Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a napirendi javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A kuratórium döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozott határozataival hozza meg. Minősített, kétharmados többségű szavazatra van azonban szükség az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves alapítványi beszámolónak az elfogadásához, továbbá az éves szinten az Alapítvány működési költségeinek fedezésére szolgáló alapítványi források támogatására szolgáló keretösszegekre való felosztásáról történő döntéshez.
A Kuratórium ülésein született döntésekről 8 — nyolc - napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és két kuratóriumi tagnak aláírásával hitelesítenie kell. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak a Kuratórium ülését követő 15 — tizenöt — napon belül meg kell küldeni. A Jegyzőkönyvekben fel kell tüntetni az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a határozatképességet, a jelenlévők nevét, az elhangzottakat, a Kuratórium döntését, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges személyükre való utalással.
A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet („Határozatok Könyve"), amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, idejét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve nyílt szavazás esetén a szavazók személyét. A határozatokat minden esetben postai úton kell közölni az érintettekkel. A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe, és az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán nyilvánosságra kell hozni.
A Kuratórium elnökét távollétében az általa írásban meghatalmazott tag, ennek hiányában a Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti.
A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.
7. Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni:
a) az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
b) a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról;
c) az Alapítványhoz való csatlakozás jóváhagyásáról;
d) kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
e) a csatlakozási kérelmek elbírálásáról;
f) a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról; döntés mindazokban a kérdésekben, ami jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe tartozhat;
8. A Kuratórium elnökének feladatköre:
a) az Alapítvány önálló képviselete,
b) az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés,
c) a kuratóriumi ülés előkészítése, összehívása és levezetése.

9. A Kuratórium elnökét akadályoztatása, távolléte esetén az általa konkrét eseti ügyre adott meghatalmazással egy másik kuratóriumi tag helyettesítheti.
10. Az Alapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerződés szerint külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg térítés ellenében.
11. A Kuratórium köteles az Alapítvány működéséről az Alapítónak legalább évente egyszer beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.
A Kuratórium az Alapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni. A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítónak a kuratóriumi tag visszahívására, az Alapítvány Alapító Okiratának módosítására.
12. Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal köteles beszámolót készíteni.
Az éves beszámolót annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül kell az Alapítvány székhelyének hirdetőtábláján harminc (30) napra történő kifüggesztéssel közzétenni.
13. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, illetve a Kuratórium elnöke köteles azokról bárkinek felvilágosítást adni.
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a Kuratórium elnöke részére megküldeni.
A Kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
A Kuratórium elnöke köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
14. Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének a módját — a beszámoló közlésével azonos módon — a székhelyen történő kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni.


V. Az Alapítvány képviselete


1. Az Alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli.
Az Alapítvány képviselője, első vezető tisztségviselője, elnöke:
Név: György Gabriella
lakóhelye: 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 49/A. fszt. 2. anyja neve: Csortos Ibolya Gyöngyi
A Kuratórium elnöke a bankszámla felett is önállóan rendelkezik.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt.


VI. Az Alapítvány megszűnése


1. Az Alapító nem jogosult az Alapítvány megszüntetésére.
2. Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;

b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
d) Az Alapítványt a felette törvényességi felügyeletet gyakorló nyilvántartó bíróság is megszüntetheti a Civiltörvényben szabályozottak szerint. Az Alapítvány megszűnése esetén is le kell folytatni a Ctv. szerinti végelszámolási eljárást, illetve fizetésképtelenség esetén a felszámolási eljárást. Az alapítvány a nyilvántartásból való jogerős törléssel szűnik meg.
3. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.
4. Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
5. A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.


VII. Záró rendelkezések


1. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti — az Alapítót - azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont.
2. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az alapítványról szóló rendelkezései és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az Alapító a jelen dőlt betűkkel jelölt változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elolvasást és értelmezést követően, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, két ( 2 ) példányban aláírta.


Budapest, 2016.07.11.

Oszd meg másokkal is!

Címünk:
Székhely: 1202 Budapest
Beszterce utca 14.

Kapcsolat:
Email: info@orokgyermek.hu
Tel: +36707759809

A weboldalt azATEK-Weboldalak weboldal készítésATEK-Weboldalak készítette 2016